วันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560

Posted by:

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลร่องจิกจัดโครงการวันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่องจิก โดยในปีนี้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา หลักสูตรก่อนปฐมวัย จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลร่องจิก ทั้งหมด 5 ศูนย์ จำนวน 65 ราย อันได้แก่ 1. ศพด.บ้านแก่ง 2. ศพด.บ้านนาคูณ 3. ศพด.บ้านร่องจิก 4. ศพด.วัดโพนสว่างบ้านแก่งแล่น 5. ศพด.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม โดยในวันนี้ได้รับ้กียรติจากนายอำนาจ เจริญอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับบัณฑิตใหม่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่องจิก ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลร่องจิก หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล และผู้ปกครองที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุข ครึกครื้น และสนุกสนาน

0

Add a Comment