นิเทศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง หมู่ที่ ๑

Posted by:

วันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ท่านสถาพร ผลจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก ประธานกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร่องจิก พร้อมด้วยคณะกรรมการฯลงพื้นที่นิเทศน์สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อตรวจสอบพร้อมกับให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายในศูนย์ฯ อีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญกับพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสุขอนามัยที่ถูกต้องได้มาตรฐานเพื่อป้องกันโรคติดต่อในวัยเด็ก ด้านการเสริมสร้างสติปัญญา การเรียนรู้ ด้านแผนการศึกษา ฯลฯ ซึ่งวเป็นสิ่งที่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งพึงมีและพึงปฏิบัติ โดยคณะกรรมการจะทำการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆปี เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปในการไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษายังสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลตำบลร่องจิก โดยนโยบายของคณะผู้บริหารนั้นให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องกำชับ ใส่ใจ ดูแลกับเด็กๆทุกคนIMG_9460 IMG_9465 IMG_9468 IMG_9469 IMG_9471 IMG_9474 IMG_9475 IMG_9483 IMG_9485 IMG_9492 IMG_9493 IMG_9494 IMG_9495 IMG_9496 IMG_9497 IMG_9498 IMG_9499 IMG_9500 IMG_9501 IMG_9502 IMG_9503 IMG_9504 IMG_9505 IMG_9506 IMG_9508 IMG_9509 IMG_9510 IMG_9511 IMG_9512 IMG_9514 IMG_9525 IMG_9526 IMG_9531 IMG_9532 IMG_9535 IMG_9536 IMG_9540 IMG_9543 IMG_9556 IMG_9557 IMG_9558 IMG_9559 IMG_9560 IMG_9564 IMG_9565 IMG_9567 IMG_9568 IMG_9569 IMG_9570 IMG_9573 IMG_9574 IMG_9575 IMG_9576 IMG_9577 IMG_9578 IMG_9579 IMG_9580 IMG_9581 IMG_9582 IMG_9583 IMG_9584 IMG_9585 IMG_9586 IMG_9587 IMG_9588 IMG_9589 IMG_9590 IMG_9591 IMG_9592 IMG_9596 IMG_9601 IMG_9608 IMG_9610 IMG_9613 IMG_9616

0

Add a Comment