4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ท้องถิ่นน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำการศึกษาพัฒนาด้วยหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้

 

1.1 การจัดให้มีและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้

ครบถ้วน และเพียงพอต่อความต้องการ

1.2 การจัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน และเพียงพอต่อความ

ต้องการ

2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความอบอุ่น ตามแนวทางหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ

สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและการควบคุมโรคติดต่อ

2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาส สตรี ฯลฯ

3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและ

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

3.2 การพัฒนาการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน

3.3 การพัฒนาบุคลากรและบริหารงานบุคคล

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน ประชาชน และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น

6.1 การจัดให้มีและพัฒนาระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

6.2 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

เหมาะสมโดยมีภาคประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วม

7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

7.2 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตพืชผลทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตการเกษตร

สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และยกระดับคุณภาพการผลิตและการตลาด

สินค้าการเกษตร ให้ได้มาตรฐาน ปลอดสารพิษ


 

4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาด้านระบบ

สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

โครงสร้างพื้นฐาน และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

1. สำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนเส้นทางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานและพร้อมที่จะดำเนินการ

สำรวจตรวจสอบเพื่อการวางแผนพัฒนาและจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม

2. มีการจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการ อาทิ ถนน แหล่งน้ำ ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์

รางละบายน้ำ ฯลฯ

3. มีการจัดสวนสาธารณะ และแหล่งนันทนาการของชุมชนที่ดีและเพียงพอที่จะให้บริการต่อชุมชน

4. จัดทำและวางระบบผังเมืองรวม เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน อปท. เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการบริการ

6. อบรมบุคลากรในหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเลย

8. พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จ.เลย โดยผ่าน Video Conference

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนา คน สังคม

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น

2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม โดยใช้กระบวนการประชาคม

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการแผนชุมชน

7. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ คนพิการ

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคฉี่หนู ฯลฯ

9. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมเท่าเทียมกัน

11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง หันมาใช้พืชสมุนไพรแทน

12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ

13. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่  3

การพัฒนาการเมือง การ

บริหารจัดการที่ดี และ

การให้บริการสาธารณะ

แก่ประชาชน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีต่างๆ ในกระบวนการการพัฒนาท้องถิ่น

2. รณรงค์ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นทุกรูปแบบ

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการ

ให้บริการแก่ประชาชน

4. ส่งเสริมและจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามระเบียบกำหนดให้

5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

6. พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี รวมถึงการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาในทุกๆ ด้านของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการ

ยอมรับของประชาชน

8. พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

9. การพัฒนาด้านภารกิจถ่ายโอนและการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล

 
ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

 

 

1. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามน่าเที่ยว ตลอดจนพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้

โดยสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว

2. รณรงค์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก

แพร่หลาย

3. พัฒนาและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ที่สำคัญเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเลย ตลอดจนจัด

ให้มีสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเลย

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา

6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา และอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ

 
ยุทธศาสตร์ที่ 

การพัฒนาการศึกษา

ศาสนา ขนบธรรมเนียม

ประเพณีท้องถิ่นและภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการจัดตั้งสถานศึกษา การจัดการศึกษา และให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

3. ขยายพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น

4. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ส่งเสริมการจัดตั้งสถานศึกษา การจัดการศึกษา และให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 


ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 

การพัฒนาการศึกษา

ศาสนา ขนบธรรมเนียม

ประเพณีท้องถิ่นและภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

6. สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

7. ขยายพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น

8. ส่งเสริมการจัดตั้งสถานศึกษา การจัดการศึกษา และให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

9. ส่งเสริมการจัดตั้งสถานศึกษา การจัดการศึกษา และให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

10. สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

11. ขยายพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น

12. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

13. ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

14. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน

15. ส่งเสริมให้สถานศึกษา สถาบันทางการศึกษาเป็นหลักในการสอน เพื่อปลูกฝัง จริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

16. ส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปะพื้นบ้าน การละเล่น ขนบธรรมเนียมของประเพณีของท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวของท้องถิ่น

17. ส่งเสริมเละสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

18. ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น และงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ

 
ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนาการป้องกัน

บรรเทาสาธารณะภัย

และการจัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

 

1. ป้องกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบจากสาธารณะภัย

2. สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณะภัย

3. ระดมสรรพกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาสาธารณะภัยแบบมีส่วนร่วม

4. จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

5. สนับสนุนการร่วมกลุ่มของประชาชนเพื่อทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยในชุมชนและเตือนภัยชุมชน

6. สงวน อนุรักษ์ฟื้นฟู รักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน และชุมชนในจังหวัดเลยให้มีความยั่งยืน และเอื้อประโยชน์ต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว

7. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพื้นที่

8. สนับสนุนและส่งเสริมประชาชน ชุมชน และภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. ควบคุมการกำจัดขยะมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดสารพิษจากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล ไม่ให้มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม

 


ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนา เศรษฐกิจ อาชีพและรายได้

 

 

 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

2. การส่งเสริมด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตร และส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าขายภายในท้องถิ่นและการค้าชายแดน

4. จัดให้มีตลาดในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์/อื่นๆ และก่อสร้างศูนย์สาธิตการตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

5. พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการมีงานทำ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเพิ่มผลผลิตและเปรียบเทียบทางการแข่งขัน

6. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน

7. ส่งเสริมสนับสนุนด้านงานปศุสัตว์ และการผลิตสัตว์น้ำจืดสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP

8. ยกระดับคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ปลอดสารพิษ

 


4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศน์ (Vision)

– เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและการลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

พันธกิจ (Mision)

 1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
 2. พัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 4. พัฒนาการเกษตรปลอดภัยและสร้างโอกาสทางการตลาด
 5. ส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน
 6. ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานที่กำหนด
 7. สร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic)/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่นและมีค่านิยมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์

1.1 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ส่งเสริมการออม

1.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต

1.3 เสริมสร้างสภาบันครอบครัว

1.4 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

 

 1. ยุทธศาสตร์ศักยภาพทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน

กลยุทธ์

2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

2.2 พัฒนาการบริการ

2.3 พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์

2.4 ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

 

 1. ยุทธศาสตร์การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นฐานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

กลยุทธ์

3.1 การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

3.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.3 การสร้างเมืองสะอาดน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์

สินค้าเกษตรได้มาตรฐานผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัย

กลยุทธ์

4.1 บริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างทางการเกษตร

4.2 พัฒนาการผลิตให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

4.3 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตร

4.4 การบริหารจัดการการตลาดและพัฒนาระบบข้อมูลการเกษตร

 

 1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการค้าชายแดนและการลงทุน

เป้าประสงค์

เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

กลยุทธ์

5.1 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด่านพรมแดนถาวร

5.2 ปรับปรุงระบบบริการด่านพรมแดนถาวร

5.3 ปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์

ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจ

กลยุทธ์

6.1 จัดตั้งศูนย์บริการร่วม

6.2 ลดขั้นตอนการบริการประชาชน

 

 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน

เป้าประสงค์

สถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

กลยุทธ์

7.1 จัดระเบียบพื้นที่ชายแดน

7.2 เสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

7.3 เสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย – ลาว ระดับท้องถิ่น

 

4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

– ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ, ภูหลวง, ภูแปก, ภูครั่ง, เกษตรที่สูงภูเรือ

– จุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ถนนสายดอกไม้, สวนส้ม, สวนเห็ดหอมสด, ไร่องุ่น, โรงงานไวน์, ทุ่งคริสต์มาส

– หมู่บ้านผักสดเมืองหนาวปลอดสาร, หมู่บ้านหนาวสุด, แก่งลำน้ำสาน

 

4.6 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลร่องจิก
 1. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ และการจัดการศึกษาทางเลือกอื่นๆ

1.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่เน้นการสร้างพลังเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลร่องจิก

1.3 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการพัฒนาเด็กเล็กในเขตชุมชน

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อจัดบริการความรู้ด้านต่างๆ

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสืบสานงานด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและอื่นๆ

 

 1. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.1 เร่งจัดตั้งกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงสร้างการบริหารงาน

2.2 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ การสร้างนำซ่อม

2.3 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

2.4 พัฒนากระบวนการองค์กรชุมชน ประชาชน และเยาวชนและสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยชุมชน

2.5 จัดให้มีถังรองรับขยะ และรถขนขยะ บริการให้กับชุมชน

2.6 ส่งเสริมการเฝ้าระวังป่าต้นน้ำ และพัฒนาห้วยหนอง คูคลอง ให้สามารถรองรับความต้องการของชุมชน

2.7 ส่งเสริมให้มีการออกเทศบัญญัติของท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมตามบริบทของพื้นที่

 

 1. นโยบายด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของท้องถิ่น

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด “แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน” ขึ้นในชุมชน อย่างน้อยปีละหนึ่งการเรียนรู้ต่อชุมชน

3.3 พัฒนา ยกระดับและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน จัดตั้ง “กองทุนเกษตรกรรมยั่งยืน” โดยการมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งตำบล

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของการประกอบอาชีพและวิถีการใช้ชีวิตของคนในชุมชน

3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นทุกชุมชน อย่างน้อย ชุมชนละ 1 แหล่งเรียนรู้

3.6 ส่งเสริมจัดตลาดกลางเพื่อการค้าพืชผลทางการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการพัฒนาผลผลิต

3.7 พัฒนาปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพที่มีความหลากหลาย

 

 1. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการเสริมสร้างพลังชุมชน

4.1 ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคนในชุมชน

4.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และการสร้างเครือข่ายที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน

4.3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการและเชื่อมโยงประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.4 ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มองค์กรของเด็ก เยาวชน และชมรมอื่นๆ ฯลฯ พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม

4.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของสตรีในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น

 

 1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ราชการและหน่วยงานต่างๆ

 

 1. นโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1 สนับสนุนให้มีการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนแบบบูรณาการพร้อมข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการวางแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

6.2 ให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย

6.3 สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสร้างเครือข่ายด้านการบริการฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย

 

 1. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

7.1 เร่งจัดตั้งสถานีตำรวจประจำตำบลเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน

7.2 จัดตั้งอาสาสมัครตำรวจชุมชน เพื่อคอยช่วยงานรักษาความปลอดภัยในเขตชุมชน

7.3 ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร การจัดระเบียบจราจรในชุมชน ตลอดจนร่วมกระบวนการในการสร้างความสงบในชุมชน ตลอดจนช่วยรัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน

 

 1. นโยบายด้านป้องกันยาเสพติด

8.1 เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

8.2 ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุนโครงการ To be number One ในสถานศึกษาและเขตชุมชน

8.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน

8.5 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการหมู่บ้านเอาชนะยาเสพติด

 

 1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักคุณธรรมนำการบริการ

9.1 พัฒนาองค์กรเทศบาลตำบลร่องจิกให้เป็นองค์กร “ธรรมาภิบาล”

9.2 ส่งเสริมให้มีการประกาศยกย่องเชิดชู พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรทุกตำแหน่งในสำนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาระเบียบวินัยเป็นอย่างดี

9.3 การปรับเปลี่ยน รับโอน ย้าย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและบุคลากร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกรอบอัตรากำลังและเป็นไปตามความเหมาะสมตามภารกิจ

9.4 ยึดหลักคุณธรรมนำการบริหาร ในการคัดสรร หรือคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานลูกจ้างทุกตำแหน่ง  โดยวิธีประเมินความรู้ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

9.5 ส่งเสริมให้มีการประกาศยกย่องเชิดชู หน่วยงานทุกภาคส่วน ทีมีส่วนร่วมในการพัฒนางานของเทศบาลและชุมชน

9.6 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางด้านการบริหารจัดการ และทางด้านการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

9.7 ส่งเสริมการทำงานแบบเชื่อมประสานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่อื่นๆ

9.8 พัฒนากระบวนการทำงานและสร้างรูปแบบการบริหารจัดการแบบสหการ เป็นกลุ่มพื้นที่ตามลักษณะภูมินิเวศน์เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ เชื่อมโยง และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรลู่ระดับเครือข่ายต่อไป

9.9 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรชุมชนท้องถิ่น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารงานและพัฒนาองค์กร เพื่อให้เป็นมาตรถานสากลและทันกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน

 

************************************************