สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพของประชากร

– ปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าว, ข้าวโพด, ขิง, ถั่วลิสง, ถั่วดำ

– ปลูกพืชสวน ได้แก่ ลิ้นจี่, ลำไย, ส้ม, มะขาม,แก้วมังกร

– เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค, กระบือ, สุกร, เป็ด, ไก่

 

รายได้ของประชากร

– รายได้เฉลี่ยประมาณ 25,000 บาท/คน/ปี

 

หน่วยธุรกิจในเขตตำบล

โรงแรม                                                                       5          แห่ง

ปั้มน้ำมันและก๊าช                                                         2          แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม                                                     2          แห่ง

โรงสีข้าว                                                                     8          แห่ง

อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์                                                    2          แห่ง

– ร้านขายของชำ                                                             26         แห่ง

– โรงฆ่าสัตว์                                                                   1          แห่ง