1.สรุปสถานการณ์การพัฒนาเทศบาลตำบลร่องจิก (SWOT)

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)/ ข้อจำกัด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

– ประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือ

 

– พื้นที่ก่อสร้างมีมาก

– ไม่มีสถานที่ด้านสาระสนเทศโดยเฉพาะ

– พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– นโยบายของรัฐบาล

– นโยบายกระทวงมหาดไทย

– งบประมาณไม่เพียงพอ

– สภาวะน้ำมันในตลาดโลก

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

– มีกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล

– นโยบายผู้บริหาร

– มีปราชญ์ชาวบ้าน

– ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง

– เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม

– สถาบันครอบครัวยังมี

ปัญหา ขาดความอบอุ่นทางจิตใจ

– นโยบายรัฐบาล

– นโยบายท้องถิ่นให้การดูแลด้านสุขภาพและสังคม

– มีสภาพแวดล้อมที่ดี

– ยาเสพติด

– สภาวะเศรษฐกิจโลก

– วิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม

– ประชาชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองน้อยลงกว่าการประกอบอาชีพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน – ประชาชนขาดความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

– บริการสาธารณะไม่เพียงพอ

– กฎหมายกำหนดให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่น – งบประมาณไม่เพียงพอ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

– มีสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม

– ประชาชนขาดความตระหนักในการพัฒนาและดูแลแหล่งท่องเที่ยว

– ขาดบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

– รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

– ยุทศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

– นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

 

– ขาดสถานที่ในการเล่นกีฬา

– งบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

– มีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์

– มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย

– มีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

– ศาสนาสถานยังไม่มีชื่อในทะเบียน

– ประชาชนขาดความตระหนักในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

– นโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมคุณธรรม

 

 

 

– กฎหมายและระเบียบไม่เอื้อต่อการพัฒนา

 


จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)/ ข้อจำกัด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– มีแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่งดงาม

– ปัญหาการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแหล่งต้นน้ำลำธาร

– การใช้สารเคมีเกินความจำเป็น

 

– ส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์

– ส่งเสริมการปลูกป่าต้นน้ำ

– การแสวงหาประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพื่อหวังการตอบแทนในระยะสั้น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้

– สภาพพื้นที่เหมาะแก่การปลูกพืชสวน พืชไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ

– ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลาย

 

– พื้นที่ทำการเกษตรเสี่ยงต่อภัยพิบัติ น้ำท่วม

– การรวมกลุ่มของเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ไม่เข้มแข็ง

– ขาดทักษะทางด้านวิชาการ และงานด้านฝีมือ

– การผลิตสินค้าเกษตรมีต้นทุนสูง

– ขาดที่ดินทำกิน

– รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

– ยุทศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

– นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

– นโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน

– ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ภัยหนาว

– ราคาสินค้าภาคเกษตรตกต่ำ

ไม่แน่นอน

– คู่แข่งสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ

– สภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก

– สินค้าเกษตรส่วนมาก ตลาดเป็นผู้กำหนดราคา

 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณปีงบประมาณ 2558

 

ปัญหา/ความต้องการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิตและปริมาณงาน

งบประมาณ(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

– โครงการก่อสร้างถนน คสล.

– โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

– โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

– โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง

– โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

– โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร

– โครงการขุดลอกคลอง/สระน้ำสาธารณะ

– โครงการก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่ม

– จำนวนโครงการที่ก่อสร้าง

– จำนวนโครงการที่ก่อสร้าง

– จำนวนโครงการที่ก่อสร้าง

– จำนวนโครงการที่ก่อสร้าง

– จำนวนโครงการที่ก่อสร้าง

– จำนวนโครงการที่ก่อสร้าง

– จำนวนโครงการที่ก่อสร้าง

– จำนวนปริมาณผู้ใช้น้ำ

 

4 แห่ง

4 แห่ง

3 แห่ง

4 แห่ง

1 แห่ง

 

 

 

751,500

1,723,000

124,500

561,065.72

298,000

 

ปัญหา/ความต้องการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิตและปริมาณงาน

งบประมาณ(บาท)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

– โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวปรัชญา ศ/ก

– โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน จากกรณีต่างๆ

– อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.ภูเรือ ตามโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

– โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

– เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ

– โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

– อุดหนุนคณะกรรมการศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

– โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

– โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์ / ผู้ด้อยโอกาส

– โครงการตรวจวัดสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ

– โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลร่องจิก

 

 

– จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน

– จำนวนครั้งที่ดำเนินงาน

 

 

 

– จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

– จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน

– จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินงาน

 

– จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินงาน

– จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินงาน

– จำนวนคนที่ได้รับเบี้ย

 

– จำนวนผู้เข้ารับการตวจวัดสายตา

– จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

 

 

1 โครงการ

1 ครั้ง

 

1 โครงการ

 

 

2 โครงการ

10 หมู่บ้าน

 

10 หมู่บ้าน

10 หมู่บ้าน

876 คน

 

329 คน

50 คน

 

 

 

49,555

45,070

 

22,000

 

50,000

140,000

28,200

 

75,000

40,580

6,669,600

 

158,350

20,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

– โครงการจัดเวทีประชาคม/อบต. เคลื่อนที่

– โครงการซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์สำนักงานและทรัพย์สินเทศบาลตำบลร่องจิก

– โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/ข้าราชการ/พนักงานจ้าง

– โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวการซื้อการจ้าง

– ค่าวัสดุต่างๆ

 

 

– จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการ

– จำนวนครั้งที่ดำเนินการ

 

– จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

 

– จำนวนโครงการที่ดำเนินการ

 

– จำนวนครั้งที่ดำเนินการ

 

 

10 หมู่บ้าน

ตลอดปี

 

76 คน

 

1 โครงการ

 

ตลอดปี

 

 

 

7,640

370,695

 

200,000

 

25,000

 

856,853.05

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

– โครงการเข้าร่วมการจัดงานไม้ดอกเมืองหนาว

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือตามโครงการจัดงานไม้ดอกเมืองหนาว

– Big Cleaning Day

 

– จำนวนโครงการที่ดำเนินการ

– จำนวนโครงการที่ดำเนินการ

 

– จำนวนครั้งที่ดำเนินการ

 

1 โครงการ

1 โครงการ

 

ตลอดปี

 

 

130,000

100,000

 

63,404

ปัญหา/ความต้องการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิตและปริมาณงาน

งบประมาณ(บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย “ร่องจิกคัพ”

– โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด (โซนตะวันตก)

– โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

– โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ

 

 

– จำนวนครั้งที่ดำเนินการ

 

– จำนวนครั้งที่ดำเนินการ

– จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการ

– จำนวนครั้งที่ดำเนินการ

 

 

1 ครั้ง

 

1 ครั้ง

10 หมู่บ้าน

ตลอดปี

 

 

140,000

 

287,600

49,936

54,700

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

– โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

– อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลร่องจิก (อาหารกลางวัน)

– ค่าอาหารเสริม (นม)

– โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

– โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

– อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนในเขตพื้นที่ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ/แข่งขันกีฬา

– โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ

– ค่าใช้จ่ายในทางพิธีการทางศานาและวันสำคัญทางศาสนา

– โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

– อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ

ตามโครงการงานราชพิธีประจำปี  2558

 

 

 

– จำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการ

– จำนวนโรงเรียนที่ดำเนินการ

 

– จำนวนสถานศึกษาที่ดำเนินการ

– จำนวนศูนย์ที่ดำเนินการ

– จำนวนสถานศึกษาที่ดำเนินการ

 

– จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 

– จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ

– จำนวนครั้งที่ดำเนินการ

 

– จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการ

– จำนวนครั้งที่ดำเนินการ

 

 

 

10 หมู่บ้าน

6 แห่ง

 

10 แห่ง

1 แห่ง

10 แห่ง

 

3 แห่ง

 

10 หมู่บ้าน

ตลอดปี

 

10 หมู่บ้าน

ตลอดปี

 

 

 

70,000

1,699,400

 

1,165,434.22

1,510,000

593,180

 

70,000

 

100,000

30,000

 

260,000

15,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– โครงการรักษาความปลอดภัยและอุบัติภัยต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลร่องจิก

– โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.

– โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายกั้นน้ำลำธาร

 

 

 

– จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ

 

– จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ

– จำนวนฝายที่ได้ดำเนินการ

 

 

 

ตลอดปี

 

1 ครั้ง

10 หมู่บ้าน

 

 

 

29,240

 

20,000

19,875

 

 

ปัญหา/ความต้องการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิตและปริมาณงาน

งบประมาณ

(บาท)

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้

– โครงการจัดการจัดงานส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร

– โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

– ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์การเกษตร

 

 

– จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

 

– จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ

 

– จำนวนครั้งที่ดำเนินการ

 

 

10 หมู่บ้าน

 

1 ครั้ง

 

ตลอดปี

 

 

130,000

 

20,000

 

66,320

 

3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เป็นแผนฯที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งได้ตามความร่วมมือของประชาชนในชุมชน ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สังคมอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การคมนาคมสะดวกขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแล โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ซึ่งมีปัจจัยทางด้านงบประมาณเป็นตัวแปรและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ จึงทำให้การพัฒนาไม่ได้เป็นไปตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ ดังนั้นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้านและความสามารถในการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์