ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ รับแจ้งเหตุทุจริต โทร. 042-078663

หรือติดต่อโดยตรงกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

นายอำนาจ  เจริญอินทร์      นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก                      ๐๘-๙๘๖๑-๗๒๘๒

นายสถาพร  ผลจันทร์         ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก         ๐๙-๖๓๐๗-๘๘๐๙

นายพิเศษ  เนธิบุตร             รองนายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก                 ๐๘-๗๙๒๘-๖๓๙๐

นายจำเนียร  วังคีรี               รองนายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก                ๐๘-๔๔๕๙-๗๕๔๐

นายนงลักษณ์  นาราศรี       เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก      ๐๘-๖๒๒๘-๗๗๒๔

นายปัญญา  แสนสุภา         ปลัดเทศบาลตำบลร่องจิก                             ๐๘-๐๑๘๑-๘๖๑๗

นายไชยา  สีหะเนตร            หัวหน้าสำนักปลัด                                     ๐๘-๖๒๒๙-๖๓๕๙

นายวิลาศ  ศรีบุรินทร์           ผู้อำนวยการกองคลัง                                 ๐๙-๑๐๓๘-๔๕๕๔ , ๐๘-๖๒๔๑-๔๘๐๙

นายทรงเดช  นาราศรี         หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                                 ๐๙-๑๐๕๖-๗๑๙๑

นางสุมาลี  ภูสถาน              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                        ๐๙-๓๓๖๘-๕๓๘๕