สารจากนายกฯ

   สวัสดีครับ  ท่าน พ่อ แม่ พี่น้องประชาชน ที่เคารพรักทุกท่านครับ

ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ชาวตำบลสวนหลวง  ให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่บริหารงานเทศบาลตำบลสวนหลวง  กระผมและคณะผู้บริหารทุกท่านพยายามทุ่มเทการทำงาน  ทั้งแรงกายแรงใจ แรงสติปัญญานำพาให้บังเกิดผลสำเร็จ  โดยยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมๆ กับการพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน     โดยเริ่มที่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ทั้งในเรื่องการศึกษา  ด้านสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ   เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต   ตลอดจนการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ   นอกจากนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร  ยังได้มีนโยบายริเริ่มการจัดทำโครงการใหม่ๆ  โดยวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  และปฏิบัติตามนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ ผลสำเร็จของโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเทศบาลฯ จัดขึ้น  จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน ชาวตำบลร่องจิกเป็นสำคัญ  ที่ได้ช่วยกันผลักดันและฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ และขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นระบบถูกต้อง  โปร่งใส เห็นผลชัดเจน  ก็จะเกิดขึ้นและประจักษ์ต่อสายตาของทุกท่านอย่างแน่นอน

กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณ ประชาชนทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน ขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนา ร่วมกับทางเทศบาลตำบลร่องจิกด้วยดีเสมอมา  อันเป็นหลักการพัฒนา ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาที่ยังยืนสืบต่อไป

 ขอแสดงความนับถือ