สารจากปลัดเทศบาลตำบลร่องจิก

  ขอกราบสวัสดี พี่น้องชาวเทศบาลตำบลร่องจิกที่เคารพรักทุกท่าน กระผม นายปัญญา แสนสุภา ปลัดเทศบาลตำบลร่องจิก มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีความปรารถนาดี ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนจะพัฒนาเทศบาลของพวกเราให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับท้องถิ่นอื่น ๆ ซึ่งกระผมเองก็เป็นลูกหลานของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลร่องจิก ซึ่งการพัฒนาเทศบาลตำบลร่องจิกก็ถือว่าเป็นการพัฒนาบ้านของตัวเอง กระผมให้พันธะสัญญากับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลร่องจิกว่าจะทุ่มเทกำลัง สติปัญญา ความรู้ และความสามารถ โดยการนำเอานโยบายของภาครัฐและผู้บริหารเทศบาลตำบลร่องจิก ที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องมาบริหารจัดการให้บังเกิดผลและนำปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ของพี่น้องมาประสานการดำเนินการแก้ไขให้บรรลุผลสำเร็จให้จงได้

ประเด็นสำคัญที่กระผมขอฝากและวิงวอนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลร่องจิกทุกท่าน ได้ตระหนักและใส่ใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลร่องจิก อย่าให้เป็นหน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่เพียงคนเดียว ขอให้พี่น้องได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และร่วมกันใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย “ถือเสียงของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก โดยไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย” โดยเคารพความคิดที่แตกต่าง อย่างมีเหตุผล และมีสติปัญญา

 ประเด็นสุดท้ายที่กระผมอยากจะฝากก็คือ การพัฒนาเทศบาลตำบลร่องจิก ต้องอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ที่ทุกส่วนต้องช่วยกันผลักดัน และสร้างเป็นบรรทัดฐานให้เกิดขึ้น หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกระผมเชื่อว่าเทศบาลตำบลร่องจิกต้องเป็น แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เป็นเมืองที่สดใสน่าอยู่ตลอดไปอย่างแน่นอน “สวัสดีครับ”